OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu

Charakteristika katedry studií lidského pohybu

Katedra studií lidského pohybu zajišťuje výuky všech předmětů vědního oboru Kinantropologie ve studijních programech OU.

Hlavním studijním programem garantovaným katedrou je Tělesná výchova a sport, který má v současnosti dva prezenční bakalářské obory:

  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
  • Rekreologie

a jeden kombinovaný bakalářský obor:

  • Rekreologie.

V navazujícím magisterském studijním programu zajišťuje katedra obor:

  • Tělesná výchova sport (pro střední školy)

V doktorském studijním programu obor:

  • Kinantropologie

Současně participuje na magisterském studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Vychovatelství, kde garantuje specializaci Tělesná výchova. U studijních programů Učitelství mateřských škol a Speciální pedagogika zajišťuje předměty tělesné výchovy a rovněž fakultativní tělesnou výchovu OU.

S katedrou úzce spolupracuje Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP), jehož výzkumné zaměření je propojeno se zaměřením katedry. Část pracovníků katedry řeší také problémy spojené s pohybovou aktivitou a inaktivitou obyvatelstva ostravského regionu. Členové katedry rovněž spolupracují na grantových projektech jiných pracovišť OU i vysokých škol ČR.

Katedra každoročně pořádá Mezinárodní seminář pedagogické Kinantropologie.

V oblasti výzkumu a vzdělávání úzce spolupracuje s vysokými školami a univerzitami jak v Evropě (Slovensko, Polsko, Španělsko, Velká Británie), tak také v USA. Na katedře působí dva hostující profesoři:

  • Joseph Hamill - Professor, Department of Kinesiology University of Massachusetts Amherst (USA)
  • Gareth Irwin - Professor, Cardiff School of Sport, Cardiff Metropolitan University (UK).

Katedra se významně podílí na činnosti USK Slávie OU. Významným přínosem pro podporu zdravého životního stylu akademické obce a zaměstnanců OU je zajišťování volnočasových pohybových aktivit pomocí projektu TEP. V oblasti podpory vzdělávání odborné učitelské a sportovní veřejnosti pořádáme řadu licenčních kurzů akreditovaných MŠMT ČR.