FAQ

Katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Varenská 40a
702 00 Ostrava

  
cz   en


Granty SPG

Názvy grantů a projektů SPG realizovaných pro vědecko - výzkumnou, rozvojovou a další tvůrčí činnostZdrojObdobí
Analýza determinant ovlivňujících vzdělávání studentů se SVP na Ostravské univerzitě v Ostravě. SGS 2012 specifický výzkum.
Řešitel: PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
OU2012
Analýza klíčových determinant ovlivňujících proces edukace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu rámcových vzdělávacích programů. SGS 2011 specifický výzkum.
Řešitel: PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
OU2011
Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Vědecko - výzkumný projekt PdF MU, Brno, kód projektu: 10186/2009 - 6. Investor: MŠMT ČR.
Řešitel: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.,
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
MŠMT2009
Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ. ESF OP VK CZ.1.07/1.3.04/01.0022.
Řešitel: DDM hl. m. Prahy - ředitelství, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja
ESF2010
Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech. Rozvojový program MŠMT ČR.
Řešitel: PhDr. Mgr. Martin Kaleja
MŠMT2009
Další vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji. ESF OP VK. CZ.1.07/3.2.07/02.0097.
Řešitel: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D., Eva Zezulková, Ph.D.
ESF2012
Diverzita pro OZP (výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce). ESF - OP LZZ CZ.1.04/5.1.01/12.00069, koordinátor projektu: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.,
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D
ESF2009 - 2012
Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu rámcových vzdělávacích programů. SGS 2010 specifický výzkum.
Řešitel: PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
OU2010
ELDOŠ. ESF projekt MS kraje, CZ.1.07/1.3.05/02.0027.
Řešitel: VŠB TU Ostrava - ekonomická fakulta,
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
ESF2009 - 2012
Elementarium. ESF OP VK. CZ.1.07/1.3.44/01.0054. Řešitel KVIC Nový Jičín.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Jana Swierkoszová
ESF2012
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy. SGS specifický výzkum.
Řešitel: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.,
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
OU2010
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy. SGS specifický výzkum.
Řešitel: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.,
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
OU2011
Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně ZŠ. IGS OU. SGS specifický výzkum.
Řešitelk: PaedDr. Renata Kovářová
OU2007
Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. ESF OP VK. CZ.1.07/2.2.00/15.0173.
Řešitel: Ing. Magdalena Chmelářová, Ph.D. (SLU v Opavě).
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
ESF2011
Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými poruchami učení a chování. OP VK CZ.1.07/1.2.10/020047.
Řešitel: Základní škola Ostrava - Výškovice, s.r.o.
Spoluřešitel za SPG : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D, PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., PhDr. Jana Swierkoszová
ESF2009 - 2011
Instituce a organizace podporující vývoj a socializace mentálně postižených osob na území těšínského a karvinského okresu. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.
Spoluřešitel za SPG : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
PL2010 - 2011
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia a vyrovnávání příležitosti přístupu ke studiu uchazečů z různě znevýhodněných sociálních skupin.
Řešitel: Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D.
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
MŠMT2006
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě. Rozvojový projekt MŠMT ČR.
Řešitel: Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D.,
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
MŠMT2008
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě - Program na podporu mladých lidí sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu / během studia i po absolvování. Rozvojový projekt MŠMT ČR.
Řešitel: Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D.,
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
MŠMT2009
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě - Program na podporu mladých lidí sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu / během studia i po absolvování.
Řešitel: Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D.,
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
MŠMT2010
Kompetence absolventů Ostravské univerzity zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce (KARP). OP v Prioritní ose 2 - Terciární vzdělávání, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání. CZ.1.07/2.2.00/15.0456.
Řešitel: Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D.,
Spoluřešitel za SPG : doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D., PhDr. Jana Swierkoszová, Mgr. Igor Hampl, Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., Mgr. Helena Mravcová
ESF2010 - 2013
Komplexní zajištění primárně preventivních a intervenčních aktivit na MŠ, ZŠ, SŠ. ESF OP VK. CZ.1.07/1.2.03/01.0003.
Řešitel: Pedagogicko - psychologické poradny Plzeň.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Jana Swierkoszová
ESF2010
Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU. SGS 2013 specifický výzkum.
Řešitel: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Mgr. Igor Hampl
OU2013
Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace. ESF OP VK CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250.
Řešitel: prof. RNDr. Močkoř, CSc.
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
ESF2006 - 2008
Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v MSK. ESF - OP VK CZ.1.07/1.3.05/11.0011.
Řešitel: OU,
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D, PhDr. Jana Swierkoszová
MSK2008 - 2011
Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji. ESF OP VK. CZ.1.07/1.3.05/11.0011.
Řešitel: Ing. E. Buriánová.
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
ESF2008 - 2011
Možnosti zefektivnění výchově vzdělávacího procesu ve vztahu k romskému žáku - 1. etapa. Fakultní projekt MUNI/41/043/2008, vědecko - výzkumný projekt na PdF MU, Brno.
Řešitel: Mgr. Martin Kaleja
MUNI2008
Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. ESF OP RLZ CZ.1.07/1.3.05/11.0011.
Řešitel: Ing. E. Buriánová.
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D,
ESF2005 - 2007
Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Projekt ESF OP RLZ, opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje.
Řešitel: doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Mgr. Lucie Dokoupilová
Spoluřešitelé za SPG: Mgr. Kateřina Vitásková, PaedDr. Renata Kovářová, Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., PhDr. Jana Swierkoszová
MSK2006 - 2008
Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání. ESF OP VK. CZ.1.07/1.2.10/02.0037.
Řešitel: PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.,
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
MSK2009 - 2012
Podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v uměleckém zaměření. ESF OP VK.
Řešitel: Střední umělecká škola a gymnázium, s.r.o., Ostrava - Zábřeh, Hulvácká 384/1, 700 30.
Spoluřešitel za SPG : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., PhDr. Jana Swierkoszová
ESF2010 - 2012
Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ - Artprogram II. ESF OP VK.CZ.1.07/1.3.05/02.0032.
Řešitel: ZUŠ, O. - Mariánské Hory.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D., Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
ESF 2011 - 2012
Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. ESF OP VK, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/29.0006.
Řešitel: PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Mgr. Hana Novohradská, PhDr. Jana Swierskoszová, PhDr. Petr Adamus, Mgr. Igor Hampl, Mgr. Helena Mravcová, Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
ESF2012 - 2015
Podpora učitelského vzdělávání na OU v Ostravě. Rozvojový projektu MŠMT.
Řešitel: Doc. Dr. Dana Kričfaluši, CSc.,
Spoluřešitel za SPG : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
MŠMT 2007
Posilování kompetencí VŠ pedagogů.
Řešitel: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
GB2012
Předsudky jsou out. ESF OP VK. CZ.1.07/1.2.00/08.0031.
Řešitel: Step by Step, ČR.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
ESF2011 - 2012
Příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami regionu - vypracování studijních materiálů na téma problematika integrace jedinců se specifickými potřebami.
Řešitel: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.,
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková
MŠMT2004
Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života. ESF - OP VK CZ.1.07/1.2.10/11.0006.
Řešitel: OU,
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Jana Swierkoszová
MSK2008 - 2010
Roma Early Childhood Inclusion Project. Mezinárodní výzkumný projekt.
Řešitel: Open Society Fund, UNICEF, Romani European Fund,
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja jako národní výzkumník pro ČR (National Researcher)
UNICEF OSF REF2009 - 2010
Romské dítě v neromské rodině.
Řešitel: Fond ohrožených dětí.
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Bc. Martin Kaleja
FOD2008
Romské dítě v neromské rodině.
Řešitel: Fond ohrožených dětí.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
FOD2010
Romské dítě v neromské rodině.
Řešitel: Fond ohrožených dětí.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
FOD2011
Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. ESF - OP VK CZ.1.07/1.2.00/08.0126.
Řešitel: VŠB - TU Ostrava,
Spoluřešitel za SPG : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Mgr. Igor Hampl
MSK2009 - 2012
Rozvoj řeči u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování. Specifický vysokoškolský výzkum.
Řešitel: Mgr. Eva Zezulková
MŠMT 2004
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Grant MSM 0021622443, vědecko - výzkumný záměr.
Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Spoluřešitel za SPG : doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
MSM2007 - 2013
SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ . ESF - OP VK CZ.1.07./2.2.00/07.0355.
Řešitel: OU,
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., PhDr. Jana Swierkoszová, PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
MSK2009 - 2012
Teaching in Advanced Multinational Environments (TEAM), No: 29198 - IC - 1 - 2004 - 1 - PT, (EU).
Řešitel: Carlos Alfonso, Escola Superior de Educacao de Portalegre, Portugalsko,
Spoluřešitel za SPG : doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
EU2004 - 2008
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu. ESF OP VK. CZ.04.4.09/3.1.00.4/0008.
Řešitel: Ing. Z. Telnarová, Ph.D.
Spoluřešitel za SPG : Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
ESF2006 - 2008
Zkvalitnění výchovy a vzdělání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti.
Řešitel: ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava
Spoluřešitelé za SPG: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
MSK2007 - 2008
Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení. ESF - OP VK CZ.1.07/1.2.00/08.0135.
Řešitel: Soukromá ZŠ, spol. s.r.o, Pasteurova, O. - Vítkovice,
Spoluřešitel za SPG : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
MSK2009 - 2011
Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení. ESF OP VK. CZ.1.07/1.2.10/02.0051.
Řešitel: Soukromá základní škola, spol. s r.o.
Spoluřešitel za SPG : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
ESF2009 - 2011
Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. ESF OP VK. CZ.1.07/1.3.05/02.0016.
Řešitel: Metodické a evaluační centrum, o.p.s.
Spoluřešitel za SPG : PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
ESF2011
Vlastník zprávy: Bc. Zlatuše Krpcová | Aktualizováno: 17. 06. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt