FAQ

Katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Varenská 40a
702 00 Ostrava

  
cz   en


Celoživotní vzdělávání

Nabízené akce CŽV - Katedra speciální pedagogiky PdF OU

Rozšiřující studium pro učitele

 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru
  Jde o rozšiřující vysokoškolské učitelské studium o obor „speciální pedagogika“, které je určeno učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních, ve kterých jsou vychováváni a vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve třetím ročníku studia jsou vždy otevřeny pouze dvě z následujících tří specializací: psychopedie, logopedie, specifické poruchy učení (viz příloha učebního plánu). Posluchač volí jednu specializaci.
   

CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

 • Speciální pedagogika, bakalářské studium
  Kurz je koncipován s cílem vybavit základními způsobilostmi a kompetencemi pro výkon povolání speciálního pedagoga. Základními způsobilostmi se rozumí orientace ve společenských jevech a v práci s handicapovanými osobami, schopnost aktualizovat své odborné vědomosti podle nejnovějších poznatků vědy a společenské praxe a ovládání teoretických základů výchovných a vzdělávacích metod a postupů, respektujících specifika vyplývající ze zdravotního postižení. Absolvent bude schopen samostatně analyzovat vybrané speciálně pedagogické problémy a navrhovat rozhodnutí pro jejich řešení. Získá rovněž dovednosti odborně komunikovat s různými subjekty (rodiči, zástupci státních, společenských a odborných institucí) za účelem porozumění systému práce s dětmi, mládeží a dospělými osobami se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách, mimoškolních zařízeních, v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči.
   
 • Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
  Kurz navazuje na bakalářský studijní obor Speciální pedagogika na PdF OU. Kurz rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v rámci bakalářského studia a především se orientuje na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků. Rozšiřuje odborné kompetence v oblastech metodologie oboru, komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod jako předpokladu pro účinnou intervenci u dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dospělých osob se zdravotním postižením.
   

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt