FAQ

Katedra preprimární
a primární pedagogiky
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Konference

Charakteristika KPA

Katedra garantuje bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy v prezenční a kombinované formě, dále navazující magisterský studijní obor Pedagogika předškolního věku v kombinované formě a magisterský studijní obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ v prezenční i kombinované formě. Ve všech těchto oborech zajišťuje výuku předmětů pedagogiky, předmětů pedagogické praxe, předměty přírodovědné a společenskovědní složky, dramatické výchovy a některé další specifické předměty související s danými obory. Vzhledem k velkému zájmu o studium především bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy katedra nabízí také placené studium ve formě celoživotního vzdělávání. V rámci katedry existuje celkem pět oddělení: primární pedagogiky, preprimární pedagogiky, univerzitního základu, oddělení přírodovědné a společenskovědní složky a oddělení dramatické výchovy studia. Vzhledem k multidisciplinaritě oborů garantovaných katedrou, spolupracujeme také s dalšími oborovými katedrami.

Výzkumná činnost katedry se zabývá zejména problematikou přípravy učitelů 1. stupně a mateřských škol na profesi (profesionalizace učitele), výzkumem oborových didaktik (hlavně didaktiky přírodovědy, vlastivědy a dramatické výchovy) a s tím spojeným výzkumem výuky. Rovněž se výzkum zabývá dítětem, žákem a jeho rolí ve výchovně-vzdělávacím procesu na příslušném stupni vzdělávání.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt