Centrum jazykové přípravy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

Centrum jazykové přípravy (CJP) bylo založeno v r. 2004 jako samostatné odborné pracoviště PdF OU zaměřené na zajištění výuky a odborné činnosti v několika oblastech. Hlavní iniciátorkou byla Mgr. Marta Šigutová, M.A., která stála v čele pracoviště do r. 2009.

Jako stěžejní se jevil úkol připravit budoucí učitele na 1. stupni ZŠ pro výuku anglického jazyka.

CJP připravilo program studia i studijní materiály a za vydatné podpory vedení PdF získalo i adekvátní materiální vybavení pro výuku. Oporou byla předchozí i souběžná spolupráce s Britskou radou Praha, stejně tak jako předchozí zkušenost se zaváděním jednooborového učitelského studia angličtiny (tzv. Fast Tracku) na pedagogických fakultách po r. 1991.

V současné době jsou studenti nestrukturovaného magisterského studijního programu Učitelství 1. stupně ZŠ v prezenční i kombinované formě připravováni na roli plně kvalifikovaných učitelů AJ, a to v předmětech jazykových, foneticko-fonologických a didaktických.

Další oblastí činnosti CJP bylo celoživotní vzdělávání učitelů na 1. st. ZŠ. Pro učitele, kteří ve svém předchozím studiu na PdF neměli možnost odborně se připravit na výuku anglického jazyka, byl realizován projekt dvouletého rozšiřujícího studia, včetně zajištění studijních materiálů a vybavení. Tento program je stále využíván, a to nejen učiteli Moravskoslezského kraje.

Vedle specializace na přípravu budoucích i praktikujících učitelů AJ se CJP podílí od svého založení na výuce anglického a německého jazyka pro většinu studijních oborů Pedagogické fakulty OU. Od roku 2011 CJP nabízí výuku španělského jazyka a od roku 2015 také výuku jazyka francouzského. V současnosti je tedy výuka cizích jazyků nedílnou součástí akreditací většiny oborů na OU. V rámci tzv. lektorských jazyků se soustřeďuje naše pracoviště na inovaci stávajících kurzů ve smyslu rozvíjení akademických dovedností a prohlubování všeobecné i odborné komunikace v příslušném jazyce. Velký důraz je kladen na práci s odborným cizojazyčným textem.

CJP nabízí též předměty vyučované v jazyce anglickém, německém a španělském, které jsou hojně navštěvovány studenty programu Erasmus a slouží tak jako multikulturní platforma pro zajímavé diskuse na aktuální témata.

Od tohoto akademického roku CJP realizuje též jazykovou a didaktickou přípravu učitelů MŠ pro výuku AJ.

CJP rovněž poskytuje odborné jazykové konzultace a překlady jak jednotlivým zaměstnancům, tak fakultním pracovištím. S touto činností jsou spjaty publikace kolegů a kolegyň z PdF v odborném časopise New Educational Review.

Od počátku existence CJP také aktivně participovalo na tvorbě různých rozvojových projektů, např.: Odborná angličtina pro řešení projektů, Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji, Zvyšování jazykové kompetence pracovníků OU, Počáteční kompetence učitelů potřebné pro inkluzívní vzdělávání (Sokrates) ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky PdF a zahraničními pracovišti (KATHO, Kortrijk, Belgie), aj.

V současné době je hlavním výzkumným zaměřením Centra inovace učitelské přípravy pro primární vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků napříč předměty primárního kurikula, tj. využití CLILu (Content and Language Integrated Learning), a problematika integrace dětí se specifickými potřebami do výuky cizích jazyků.

V rámci celoživotního vzdělávání se CJP od r. 2012 úspěšně podílí na aktivitách Univerzity 3. věku programem British Studies – cestování po Britských ostrovech napříč staletími a jazykovými kurzy AJ.

V neposlední řadě je Centrum jazykové přípravy, které sídlí v centru města Ostravy, místem setkávání učitelů cizích jazyků našeho regionu při seminářích a konferencích, které organizuje například ve spolupráci s Britským centrem Knihovny města Ostravy, vydavatelstvími Oxford University Press a Hueber.